REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NOONAH.PL

                                                obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1.Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym NooNah.pl (dalej określanym jako Sklep).
 2.Regulamin Sklepu jest ogólnodostępny pod adresem http://noonah.pl/content/3-regulamin
 3.Klient dokonując rejestracji jest obowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu oraz jego zaakceptowania. Zaakceptowanie oznacza zgodę na postanowienia zawarte w regulaminie. Regulamin jest przesyłany w wiadomości e-mail do Klienta, który dokonał rejestracji niezwłocznie po dokonaniu tego aktu za pośrednictwem interfejsu Sklepu.
 4.Za Konsumenta w rozumieniu niniejszego Regulaminu, tak jak w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2
INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY


1.Sklep jest prowadzony przez przedsiębiorcę Łukasz Łosiewicz NooNah (dalej określany jako Sprzedawca) z siedzibą i sklepem stacjonarnym przy ul. Garbary 71 lok. 8, 61-758 Poznań; NIP: 5641644099; REGON: 301487561; zarejestrowanego przez Urząd Miasta Poznania pod numerem 74218/2010. Wpis został ujawniony w Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej.
2.Sprzedawca w sprawach związanych ze Sklepem umożliwia kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem love@noonah.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem ul. Grabary 71 lok. 8, 61-758 Poznań.
3.Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż odzieży nowej, używanej, własnej produkcji oraz innych towarów.

§ 3
ZASADY SPRZEDAŻY


1.Sprzedawca oferuje w Sklepie możliwość zakupu przedmiotów:
1.1. nowych,
1.2. używanych pranych lub czyszczonych chemicznie,
1.3. własnej produkcji.
2.Jeśli sprzedawane produkty, w szczególności przedmioty używane, posiadają jakieś wady fizyczne, to Sprzedawca zawsze ujawnia je w opisie oferowanego towaru. W przypadku istnienia śladów używania są one zawsze uwzględniane w opisie przedmiotu.
3.Sprzedawca oświadcza, iż sprzedawane produkty nie posiadają ukrytych wad fizycznych oraz są wolne od wad prawnych.
4.Sprzedawca oświadcza, iż jest w fizycznym posiadaniu wystawionych na sprzedaż przedmiotów. Przedmioty sprzedawane w Sklepie nie są dostępne w tradycyjnej ofercie sklepu stacjonarnego.
5.Klient Sklepu przyjmuje do wiadomości, że prezentowane na ekranie monitora produkty mogą nieznacznie odbiegać kolorystycznie od rzeczywistości, co może wynikać z różnic pomiędzy urządzeniami końcowymi używanymi do wyświetlania interfejsu Sklepu przez Klienta (różne temperatury barw kolorów monitora, różne technologie produkcji matryc monitorów i tym podobne) oraz specyfiki urządzeń użytych do wykonania fotografii sprzedawanych przedmiotów.

§ 4
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU


1.Sprzedawca umożliwia Klientom korzystanie ze Sklepu przez 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu.
2.Zakup przedmiotów oferowanych przez Sklep jest możliwy jedynie dla osób, które zarejestrowały konto użytkownika Sklepu w systemie teleinformatycznym Sklepu (dalej określane jako Konto).
3.Przeglądanie rzeczy wystawionych na sprzedaż jest możliwe bez względu na fakt posiadania zarejestrowanego Konta.


§ 5
REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA SKLEPU


1.Każda osoba zainteresowana ma możliwość zarejestrowania konta użytkownika Sklepu (dalej określanego jako Konto) w systemie teleinformatycznym Sklepu.
2.Rejestracja Konta jest bezpłatna.
3.Rejestracja Konta jest możliwa pod adresem: http://noonah.pl/authentication?back=my-account
4.W celu dokonania rejestracji użytkownik podaje w sposób dobrowolny następujące dane osobowe:
a.adres e-mail,
b.imię i nazwisko,
c.datę urodzenia
d.adres zamieszkania
5.W trakcie rejestracji w Sklepie Klient oświadcza w specjalnie przygotowanych do tego celu miejscach iż:
1.zapoznał się i akceptuje treść regulaminu Sklepu
2.zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Sklep określonych w polityce prywatności, w sposób dobrowolny podaje dane osobowe i dobrowolnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę.
6.Po zakończeniu rejestracji Sprzedawca potwierdza ten fakt niezwłocznie przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w toku rejestracji.
7.Do przesłanej wiadomości dołączany jest plik PDF umożliwiający odtworzenie treści Regulaminu zaakceptowanego przez Klienta.


§ 6
ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPU


1.Przedmioty wystawione na sprzedaż są dostępne za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Sklepu i stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu  cywilnego i przepisów szczególnych. Charakter wiążący umowa sprzedaży uzyskuje po bezzwłocznym potwierdzeniu złożenia oferty przez Sprzedawcę. Potwierdzenie to jest wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2.Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
3.Cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta Sklepu, jak również opis towaru jest wiążący dla stron umowy.
4.Sprzedawca do każdego zakupu dołącza paragon fiskalny. Na życzenie klienta jest możliwe wystawienie faktury VAT.
5.Zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty dostawy zakupionego przedmiotu obciążają Klienta. Koszty dostawy są określone w cenniku transportu znajdującym się pod adresemhttp://noonah.pl/content/1-dostawa. Koszty dostawy przedmiotu wskazane w cenniku w momencie złożenia oferty są wiążące zarówno dla Klienta jak i Sprzedawcy.
6.Czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych. W przypadku przekroczenia terminu realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować Klienta o możliwych opóźnieniach konsultując z nim termin realizacji zamówienia. Poprzez czas realizacji rozumie się upływ czasu od zawarcia umowy do nadania przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.
7.Klient w momencie doręczenia przesyłki powinien sprawdzić czy nie posiada ona uszkodzeń oraz wad mogących powstać w czasie transportu w obecności doręczyciela. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uszkodzeń Kupujący winien sporządzić protokół szkód będący podstawą do złożenia reklamacji przez Sprzedającego w firmie przewozowej. Niesporządzenie takiego protokołu nie wpływa na możliwość złożenia reklamacji przez Konsumenta, lecz ogranicza uprawnienia z tytułu rękojmi osoby niebędącej konsumentem.

§ 7
ZASADY PŁATNOŚCI


1.Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
1.1.przelew bankowy,
1.2.płatność poprzez system płatności online Transferuj.pl,
1.3.płatność przy odbiorze (tzw. za pobraniem),
1.4.płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu – Poznań, ul. Garbary 71 lok. 8.
2.Płatność w Sklepie jest poprzedzona stroną podsumowania, na której wyświetli się informacja zawierająca:
2.1.wyszczególnienie przedmiotów objętych umową sprzedaży
2.2.informację o łącznej i wiążącej strony cenie wraz z wszystkimi podatkami i innymi należnościami takimi jak opłata za dostawę przedmiotu
2.3.wybranym przez Konsumenta sposobie płatności
2.4.informacją o możliwości odstąpienia przez Konsumenta od umowy w ciągu 14 dni,
Celem sfinalizowania transakcji Kupujący jest obowiązany użyć przycisku o treści „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
3.Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania płatności dokonanej przez Klienta lub niezwłocznie po potwierdzeniu przystąpienia do realizacji zamówienia z płatnością przy odbiorze osobistym lub za tzw. pobraniem.

§ 8
REKLAMACJE


1.Zgodnie z zapisami ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za sprzedane produkty.
2.Sprzedawca ogranicza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi przy umowach sprzedaży których przedmiotem jest rzecz używana, do okresu jednego roku od momentu sprzedaży towaru używanego. Ograniczenie to ma podstawę  w art. 568 § 1 KC i wynika z faktu, iż rzeczy używane mimo ich faktycznego niskiego stopnia zużycia często zostały wyprodukowane wiele lat wcześniej, w związku z czym ich trwałość w chwili sprzedaży może być obniżona na skutek znacznego upływu dużej ilości czasu.
3.W przypadku pojawienia się wady zakupionego przedmiotu Konsument może wnieść na podstawie wyżej opisanych przepisów reklamację w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia mu zakupionego towaru stanowiącego przedmiot nowy lub odpowiednio roku w przypadku towarów używanych. We wniesionej reklamacji Konsument może żądać wymiany przedmiotu na nowy, jego naprawy, obniżenia ceny albo  gdy wada ma charakter istotny – oświadczyć o odstąpieniu od umowy. Jednakże Sprzedawca może – jeśli to możliwe i jeśli zgłaszana reklamacja jest pierwszą dotyczącą danego produktu – niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć w przypadku gdy Konsument zażąda obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. Konsument może też w ramach reklamacji żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
4.Sprzedawca w ciągu 14 dni od zaistnienia możliwości faktycznego rozpatrzenia reklamacji informuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji.
5.W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca pokrywa koszty przesyłki reklamowanego przedmiotu oraz koszty doręczenia przedmiotu nowego, wolnego od wad.

§ 9
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT PRZEDMIOTÓW.


1.Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż doręczyciel sugerowany przez Sprzedawcę, a wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
3.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na love@noonah.pl lub wysyłając informację pocztą tradycyjną zaadresowaną na Łukasz Łosiewicz NooNah, ul. Garbary 71 lok. 8, 61-758 Poznań.
4.Wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może skorzystać z poniższego wzoru, lecz nie jest to obowiązkowe:

(data i miejscowość)

Adresat: Łukasz Łosiewicz NooNah
ul. Garbary 71 lok. 8
61-758 Poznań
Ja, (Imię i nazwisko Konsumenta) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (rzeczy objęte odstąpieniem).
Data odbioru rzeczy (wpisz datę, w której rzecz została doręczona)
(Imię i nazwisko Konsumenta)
(adres Konsumenta)
(podpis konsumenta)
[podpis tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

5.Aby odstąpienie od umowy przez Konsumenta było skuteczne wystarczy jeśli wysłanie informacji o odstąpieniu od umowy odbędzie się przed upływem 14 dni od doręczenia przedmiotu. Konsument po poinformowaniu Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy ma obowiązek odesłać lub zwrócić rzecz Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia przekazania informacji o odstąpieniu od umowy.
6.Konsument ponosi koszt bezpośredniego zwrotu rzeczy będącej przedmiotem umowy, od której Konsument zdecydował się odstąpić.
7.W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa ulega rozwiązaniu. Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokonuje zwrotu wyżej wymienionych świadczeń niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumenta. Zwrot płatności będzie dokonany  za pośrednictwem takiego samego sposobu płatności jak pierwotna transakcja, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. Konsument nie będzie obciążony żadnymi opłatami niezależnie od wybranej metody zwrotu płatności.
8.Zwracana rzecz, będąca przedmiotem umowy sprzedaży od której Konsument odstąpił może nosić ślady korzystania z niej w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania. W przypadku korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Konsument będzie ponosił odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanej rzeczy.
9.Konsument odstępujący od umowy powinien zabezpieczyć przedmiot na okoliczność wysyłki zwrotnej, tak by możliwie zabezpieczyć go przed potencjalnym zniszczeniem w trakcie wysyłki.

§ 10
POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

1.Regulamin niniejszy jest wiążący dla umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r. Klienci, którzy założyli konto przed tym dniem będą zobowiązani do zaakceptowania treści niniejszego regulaminu podczas pierwszego uwierzytelnienia się w Sklepie począwszy od 25 grudnia.
2.Regulamin obowiązujący dla umów zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r. włącznie znajduje się tutaj 
http://noonah.pl/content/3-regulamin
3.Informacje na temat tego w jaki sposób Sklep przetwarza dane osobowe Klientów oraz prawa i obowiązki z tym procesem związane opisuje polityka prywatności http://noonah.pl/content/5-polityka-prywatnosci
4.W przypadku wątpliwości wynikłych na tle zawartej umowy sprzedaży Konsument wraz ze Sprzedawcą będą dochodzić do porozumienia za pośrednictwem korespondencji przesyłanej drogą poczty elektronicznej.


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NOONAH.PL

obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 r.

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym NooNah.pl (dalej Sklep).
 2.  Regulamin Sklepu jest ogólnodostępny pod adresem http://noonah.pl/
 3.  Klientem sklepu może być każda osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej jak i osoba fizyczna będąca Konsumentem lub prowadząca działalność gospodarczą.
 4. Klient dokonując rejestracji jest obowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu oraz jego zaakceptowania. Zaakceptowanie oznacza zgodę na postanowienia zawarte w regulaminie. Regulamin jest przesyłany w wiadomości e-mail do Klienta, który dokonał aktu rejestracji niezwłocznie po jej dokonaniu za pośrednictwem interfejsu Sklepu.


§ 2
INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

1. Sklep jest prowadzony przez przedsiębiorcę Łukasz Łosiewicz NooNah (dalej określany jako Sprzedawca) z siedzibą i sklepem stacjonarnym przy ul. Garbary 71 lok. 8, 61-758 Poznań; NIP: 5641644099; REGON: 301487561; zarejestrowanego przez Urząd Miasta Poznania pod numerem 74218/2010. Wpis został ujawniony w Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Sprzedawca w sprawach związanych ze Sklepem umożliwia kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem love@noonah.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem ul. Grabary 71 lok. 8, 61-758 Poznań.

3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż odzieży nowej, używanej, własnej produkcji oraz innych towarów.

§ 3
ZASADY SPRZEDAŻY

1. Sprzedawca oferuje w Sklepie możliwość zakupu przedmiotów:

 1.1.       nowych,
 1.2.       używanych pranych lub czyszczonych chemicznie,
 1.3.       własnej produkcji.

2. Jeśli sprzedawane produkty, w szczególności przedmioty używane, posiadają jakieś wady fizyczne, to Sprzedawca zawsze ujawnia je w opisie oferowanego towaru. W przypadku istnienia śladów używania są one zawsze uwzględniane w opisie przedmiotu.
3. Sprzedawca oświadcza, iż sprzedawane produkty nie posiadają ukrytych wad fizycznych oraz są wolne od wad prawnych.
4. Sprzedawca oświadcza, iż jest w fizycznym posiadaniu wystawionych na sprzedaż przedmiotów. Przedmioty sprzedawane w Sklepie nie są dostępne w tradycyjnej ofercie sklepu stacjonarnego.
5.Klient Sklepu przyjmuje do wiadomości, że prezentowane na ekranie monitora produkty mogą nieznacznie odbiegać kolorystycznie od rzeczywistości, co może wynikać z różnic pomiędzy urządzeniami końcowymi używanymi do wyświetlania interfejsu Sklepu przez Klienta (różne temperatury barw kolorów monitora, różne technologie produkcji matryc monitorów i tym podobne) oraz specyfiki urządzeń użytych do wykonania fotografii sprzedawanych przedmiotów.

§ 4
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 • Sprzedawca umożliwia Klientom korzystanie ze Sklepu przez 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu.
 • Zakup przedmiotów oferowanych przez Sklep jest możliwy jedynie dla osób, które zarejestrowały konto użytkownika Sklepu w systemie teleinformatycznym Sklepu (dalej określane jako Konto).
 • Przeglądanie rzeczy wystawionych na sprzedaż jest możliwe bez względu na fakt posiadania zarejestrowanego Konta.

 

§ 5
REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA SKLEPU

 1. Każda osoba zainteresowana ma możliwość zarejestrowania Konta w systemie teleinformatycznym Sklepu.
 2. Rejestracja Konta jest bezpłatna.
 3. Rejestracja Konta jest możliwa pod adresem http://noonah.pl/authentication?back=my-account
 4. Rejestracja Konta w Sklepie jest możliwa po uprzednim zapoznaniu się z treścią i postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę.
 5. W celu dokonania rejestracji użytkownik podaje w sposób dobrowolny następujące dane osobowe:
 • a) imię i nazwisko
 • b) adres e-mail
 • c) adres zamieszkania
 • d) data urodzenia

6. W trakcie rejestracji w Sklepie Klient oświadcza w specjalnie przygotowanych do tego celu miejscach iż:
a)zapoznał się i akceptuje treść regulaminu Sklepu
b)zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Sklep określonych w polityce prywatności, w sposób dobrowolny podaje dane osobowe i dobrowolnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę.
7. Po zakończeniu rejestracji Sprzedawca potwierdza ten fakt niezwłocznie przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w toku rejestracji.
8. Do przesłanej wiadomości dołączany jest plik PDF umożliwiający odtworzenie treści Regulaminu zaakceptowanego przez Klienta.

 

§ 6
ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPU

 1. Przedmioty wystawione na sprzedaż są dostępne za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Sklepu i stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu  cywilnego i przepisów szczególnych. Charakter wiążący umowa sprzedaży uzyskuje po bezzwłocznym potwierdzeniu złożenia oferty przez Sprzedawcę. Potwierdzenie to jest wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta Sklepu, jak również opis towaru, są wiążące dla stron umowy.
 4. Sprzedawca do każdego zakupu dołącza paragon fiskalny. Na życzenie Klienta jest możliwe wystawienie faktury VAT.
 5. Zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty dostawy zakupionego przedmiotu obciążają Klienta. Koszty dostawy są określone w cenniku transportu znajdującym się pod adresem http://noonah.pl/content/1-dostawa .Koszty dostawy przedmiotu wskazane w cenniku w momencie złożenia oferty są wiążące dla obu stron umowy.
 6. Czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych. W przypadku przekroczenia terminu realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować Klienta o możliwych opóźnieniach konsultując z nim termin realizacji zamówienia. Poprzez czas realizacji rozumie się upływ czasu od zawarcia umowy do nadania przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 7. Klient w momencie doręczenia przesyłki powinien sprawdzić czy nie posiada ona uszkodzeń oraz wad mogących powstać w czasie transportu w obecności doręczyciela. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uszkodzeń Kupujący winien sporządzić protokół szkód będący podstawą do złożenia reklamacji przez Sprzedającego w firmie przewozowej. Niesporządzenie takiego protokołu nie wpływa na możliwość złożenia reklamacji przez Konsumenta, lecz ogranicza uprawnienia z tytułu rękojmi osoby niebędącej konsumentem.
 8. Sprzedawca zastrzega sobe prawo do odstąpienia od realizacji  zamówienia w przypadku gdy Klient poda nieprawdziwe, niepełne lub fałszywe dane.

 

§ 7
ZASADY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:

 1.1.       przelew bankowy,
 1.2.       płatność poprzez system płatności online Transferuj.pl,
 1.3.       płatność przy odbiorze przesyłki (tzw. za pobraniem),
 1.4.       płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu – Poznań, ul. Garbary 71 lok. 8.

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania płatności dokonanej przez Klienta lub niezwłocznie po potwierdzeniu przystąpienia do realizacji zamówienia z płatnością przy odbiorze osobistym lub za tzw. pobraniem.

§ 8
REKLAMACJE

 • W przypadku niezgodności towaru z umową Konsument ma prawo wnieść reklamację zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
 • Konsument może zażądać w ramach wniesionej reklamacji naprawy albo wymiany produktu na nowy, wolny od wad. W przypadku towarów unikatowych oraz używanych, gdy wymiana na inny egzemplarz nie będzie możliwa, Sprzedawca może wówczas zaproponować obniżenie ceny reklamowanego towaru lub odstąpić od umowy i zwrócić konsumentowi cenę towaru.
 • Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta jest możliwe w terminie 2 lat od dnia doręczenia Konsumentowi zakupionego przedmiotu. Sprzedawca jednakże ogranicza swoją odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową w stosunku do przedmiotów używanych, do okresu jednego roku od momentu doręczenia Konsumentowi towaru używanego.
 • Sprzedawca w ciągu 14 dni od zaistnienia możliwości faktycznego rozpatrzenia reklamacji informuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji.
 • W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca pokrywa koszty przesyłki reklamowanego przedmiotu oraz koszty doręczenia przedmiotu nowego, wolnego od wad.
 

§ 9
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT PRZEDMIOTÓW.

 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu w terminie 10 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 10 dni od dnia w którym rzecz została Konsumentowi doręczona.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej  decyzji za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na love@noonah.pl lub pocztą tradycyjną adresując informację na Łukasz Łosiewicz NooNah, ul. Garbary 71 lok. 8, 61-758 Poznań.
 4. Konsument po poinformowaniu Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy ma obowiązek odesłać lub zwrócić rzecz Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien dołączyć dane niezbędne do wykonania przelewu bankowego. W przypadku jego niedostarczenia Sprzedawca będzie wzywał Konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej do przekazania tych danych. Ich niedostarczenie w terminie 7 dni od wezwania może skutkować opóźnieniem w zwrocie należności
 5. Konsument ponosi koszt bezpośredniego zwrotu rzeczy będącej przedmiotem umowy, od której Konsument zdecydował się odstąpić.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa ulega rozwiązaniu. Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu wyżej wymienionych świadczeń niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego towaru. Konsument nie będzie obciążony żadnymi opłatami niezależnie od wybranej metody zwrotu płatności.
 7. Zwracana rzecz, będąca przedmiotem umowy sprzedaży od której Konsument odstąpił nie może nosić śladów zniszczenia. Przedmiot może posiadać rozpakowane oryginalne opakowanie, lecz Konsument dokonując zwrotu jest zobowiązany należycie zabezpieczyć przedmiot na czas wysyłki.
 

§ 10
POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

 1. Regulamin niniejszy jest wiążący dla umów zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r., do godz. 23:59:59. Po tej dacie Klient posiadający Konto w Sklepie by móc zawiązywać nowe umowy sprzedaży będzie musiał zaakceptować regulamin o nowej treści. Konieczność wprowadzenia nowego regulaminu Sklepu wynika ze zmian przepisów prawa wchodzących w życie w dniu 25 grudnia 2014 r.
 2. Informacje na temat tego, w jaki sposób Sklep przetwarza dane osobowe Klientów oraz prawa i obowiązki z tym procesem związane opisuje polityka prywatności(zobacz).
 3. W przypadku wątpliwości wynikłych na tle zawartej umowy sprzedaży Konsument wraz z Sprzedawcą będą dochodzić do porozumienia korespondencją przesyłaną za pośrednictwem drogi elektronicznej.

 
NooNah na Facebooku NooNah na Facebooku

Dostawa | Regulamin | Polityka Prywatności | Newsletter | Kontakt